Regeringskansliets rättsdatabaser

3438

2. Konkurrenslagen - Marknadslagar med frågor och svar

1 § Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. 2 § Lagen är inte tillämplig på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor. I lagen om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579) finns bestämmelser om vad som avses med sådana produkter. 8 § Med taxiföretag avses i denna lag ett företag som tillhandahåller eller utför taxitjänster eller därmed jämförbara transporttjänster. På Konsumentverket har vi förmånen att varje dag få arbeta med frågor som är viktiga för alla.

Konkurrenslagen konsumentverket

  1. Priva collective website
  2. Elite dangerous insufficient energy in capacitor
  3. Resurs holding utdelning

Investment funds and management companies, investments firms, credit institutions, insurers and insurance intermediaries. Centrala ändringar i konkurrenslagen som baserar sig på EU-direktivet: Konkurrens- och konsumentverket kan föreslå och domstolen påföra företag en påföljdsavgift inte bara för konkurrensbegränsningar utan också för brott mot förfarandereglerna och underlåtelse att iaktta vissa beslut. Centrala ändringar i konkurrenslagen som baserar sig på EU-direktivet: Konkurrens- och konsumentverket kan föreslå och domstolen påföra företag en påföljdsavgift inte bara för konkurrensbegränsningar utan också för brott mot förfarandereglerna och underlåtelse att iaktta vissa beslut. Konkurrens- och konsumentverket anser i princip att en förlängning av övergångsperioden är problematisk, men med hänsyn till att det är fråga om en omfattande reform kan en förlängning av övergångsperioden dock anses vara ändamålsenlig. Konkurrenslagen ändras. Arbets- och näringsministeriet.

Konsumentverket under ledning av konsumentombudsmannen, enheterna hushållsekonomi och säkerhet. The Swedish Consumer Agency (Konsumentverket), headed by the Ombudsman, Department for household management and product quality. GlosbeMT_RnD.

Regeringskansliets rättsdatabaser

1 § Denna lag har till ändamål att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. 2 § Lagen är inte tillämplig på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbetstagare om lön eller andra anställningsvillkor. I lagen om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579) finns bestämmelser om vad som avses med sådana produkter. 8 § Med taxiföretag avses i denna lag ett företag som tillhandahåller eller utför taxitjänster eller därmed jämförbara transporttjänster.

Konkurrenslagen konsumentverket

Kontrollen av EU:s konkurrensreglers efterlevnad effektiveras

Konkurrenslagen konsumentverket

Konkurrenslagen har till syfte att undanröja och motverka hinder för en effektiv konkurrens i fråga om produktion av och handel med varor, tjänster och andra nyttigheter. Innehåll 1 Ändamål och definitioner (1 kap.) KKV Konkurrens- och konsumentverket KonkurrensL Konkurrenslag (12.8.2011/948) LaUB Lagutskottets betänkande PartnerskapsL Lag om registrerat partnerskap (9.11.2001/950) RP Regeringens proposition ÄndrSökL Lag om ändringssökande i förvaltningssak (24.3.1950/154) Källor Offentligt tryck Regeringens propositioner (Finland) Varken Konkurrensverket eller Konsumentverket kan redovisa indikationer på att stora konkurrens- eller konsumenträttsliga problem föreligger på kollektivtrafikmarknaderna. Konkurrensverket (KKV) är en svensk statlig myndighet, inrättad 1992, som har till uppgift att arbeta för en effektiv konkurrens i privat och offentlig verksamhet till nytta för konsumenterna och för en effektiv offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Konsumentverket under ledning av konsumentombudsmannen, enheterna hushållsekonomi och säkerhet. The Swedish Consumer Agency (Konsumentverket), headed by the Ombudsman, Department for household management and product quality. I konkurrenslagen finns det nu ett tröskelvärde för när ett företag uppfattas ha nått en dominerande marknadsställning inom dagligvaruhandeln och det finska konkurrens- och konsumentverket har getts särskilda befogenheter att under vissa omständigheter ingripa i offentliga organs ekonomiska verksamhet som snedvrider konkurrensen på KONKURRENSLAGEN Förbud mot missbruk av dominerande ställning (2 kap 7 §), t ex oskäliga priser och diskriminering av vissa kunder OH 11:7 forts16-01-18 72 56.

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) tryggar den ekonomiska konkurrensen genom att vid behov ingripa mot konkurrensbegränsningar som strider mot konkurrenslagen, som utgör grunden för konkurrenspolitiken, och mot artikel 101 och 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, såsom karteller och missbruk av dominerande marknadsställning. Enligt konkurrenslagen är befrielse från påföljdsavgift möjlig både i situationer där Konkurrens- och konsumentverket inte har förrättat oanmälda inspektioner (gryningsräder) och i situationer där verket redan har gjort dem. Förutsättningarna för befrielse från påföljdsavgift är emellertid olika beroende på om näringsidkaren lämnar uppgifter före inspektionen eller först efter att inspektionen påbörjats. Konkurrens- och konsumentverket övervakar. Konkurrens- och konsumentverket övervakar att bolagiseringsskyldigheten enligt kommunallagen iakttas till den del den offentliga sektorns ekonomiska verksamhet i annan form än bolagsform äventyrar konkurrensneutraliteten på det sätt som avses i 4 a kap. i konkurrenslagen.
Ystad kommun box 238

Konkurrensskadeavgiften kan som mest uppgå till 10 procent av företagets omsättning. En viktig uppgift för Konkurrens- och konsumentverket är att övervaka att bolagiseringsskyldigheten iakttas till den del den offentliga sektorns ekonomiska verksamhet i annan form än bolagsform äventyrar konkurrensneutraliteten på det sätt som avses i 4 a kap. i konkurrenslagen. konkurrenslagen ska enligt bestämmelserna i konkurrenslagen anmälas till Konkurrens- och konsumentverket, och förvärvet får inte fullföljas innan verket har fattat beslut i ärendet. Ett företagsförvärv ska anmälas till Konkurrens- och konsumentverket, om parterna i företagsför- Stora företagsaffärer som överstiger en viss omsättningsgräns ska enligt konkurrenslagen anmälas till Konkurrens- och konsumentverket. Ta reda på om omsättningsgränserna enligt konkurrenslagen överskrids om ditt företag är partner i ett stort företagsförvärv.

2 .2. Konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande samarbete mellan företag. 10. 2.3. konsumentverkets beslut eller ansökan av Konkurrens- och konsumentverket näringsidkare som bryter mot bestämmelserna i 5 eller 7 § i konkurrenslagen  Konkurrens- och konsumentverket ingriper i karteller och övervakar offentlig upphandling. Konkurrens- och konsumentverket tillämpar konkurrenslagen och andra  5 mar 2020 Konkurrens- och konsumentverket Hen sköter därtill de uppgifter som ansvarsområdet har enligt konkurrenslagen och utövar tillsyn över att  Lissabonfördraget samt konkurrenslagen (KL) då det kan utgöra ett otillåtet inför konsumentverket (KOV) och domstolarna bevisa att hans påståenden i.
Ica maxi supermarket sodertalje

Konkurrenslagen konsumentverket

Klausulen, det så kallade vertikala paritetsvillkoret, strider mot konkurrenslagen och hämmar konkurrensen, menade Visita. När Patent- och  Syftet med denna proposition är att i konkurrenslagen införa de ändringar som det Konkurrens- och konsumentverket kan ålägga den som har begått en  I propositionen föreslås ändringar i konkurrenslagen som innebär att instans- inspektionen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Konsumentverket,. konsumentverkets beslut eller ansökan av Konkurrens- och konsumentverket näringsidkare som bryter mot bestämmelserna i 5 eller 7 § i konkurrenslagen  samfundens näringsverksamhet och förbättra förutsättningarna för tillsyn över konkurrensneutralitet. Konkurrens- och konsumentverket övervakar konkurrens-.

Om din marknadsföring bryter mot lagen kan  3 Dec 2020 Konsumentverket / Konsumentombudsmannen sector companies must comply with Konkurrenslagen (2008:579) [Competition. Act]. 22 jan 2018 riksdagen med förslag om ändring av konkurrenslagen. ÅLR 2017/ Konkurrens - och konsumentverket i sina egna lokaler ska kunna göra. Konkurrenslagen innehåller två centrala bestämmelser, en som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och en som  Riktlinjer för tillämpning av konkurrenslagen.
Anslutningsavgift fiber bjäre kraft

misa introduktion till arbete
vaxelkurs euro
trädfällning24 allabolag
sweden poverty rate
vienna biocenter

Konkurrenslagen ändras - Maa- ja metsätalousministeriö

Konsumentverket. Det är Konsumentverket tillsammans med andra myndigheter som ser till att lagen efterlevs. Om Konsumentombudsmannen eller någon annan berörd myndighet begär upplysningar för att kunna göra en utredning om produktsäkerhet, Konkurrenslagen Köplagen PuL, Innovativ statsförvaltning.

SOU 2004:010 Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen

På Konsumentverket har vi förmånen att varje dag få arbeta med frågor som är viktiga för alla. Vi vägleder tusentals konsumenter varje månad. Vår vision är ”Ett samhälle med medvetna och säkra konsumenter”.

Stockholms tingsrätt tillstyrker  av R Pyddoke · 2012 — Trafikverkets, Transportstyrelsens, Konkurrensverkets och Konsumentverkets aktiviteter i klagomålen som lämnats till Konkurrensverket och Konsumentverket. 2012: Trafikverket, Transportstyrelsen, Konkurrensverket och Konsumentverket Transportstyrelsens, Konkurrensverkets och Konsumentverkets aktiviteter  Lag om ändring av konkurrenslagen I enlighet med riksdagens beslut ändras i Konkurrens- och konsumentverket beviljar näringsidkaren villkorlig befrielse  Konsumentverket, Allmänna verk och samlingsverk, Förmögenhetsrätt, Marknadsrätt. 128 sid, 5 uppl, 2004/05:117 Skadestånd enligt konkurrenslagen m.m..