PROmENADSTADEN. Översiktsplan för Stockholm - PDF

2999

Årstaskogen, Stockholm - Andersson Arfwedson

Kommunkarta över skyddade områden. Kommunkarta markanvändning. Tätortskarta över Översiktsplan 2030. Alla kommuner ska, enligt Plan- och bygglagen (PBL), ha en aktuell översiktsplan som omfattar den långsiktiga planeringen för hela kommunen. Översiktsplanen ligger till grund för ställningstaganden i markanvändningsfrågor hos kommunen, hos andra myndigheter och övriga. Samrådstiden för kommunens förslag till ny översiktsplan pågick till och med 26 juni.

Översiktsplan stockholm karta

  1. Umida ag
  2. Kandyz mjölby
  3. Psalmboken 1986
  4. Lonespecifikation region skane
  5. Hästbok för barn
  6. Hur mycket kan man ladda ner på netflix
  7. Cad program

2 650 000 kr. Bevaka slutpriset. Bostadstyp: Lägenhet. Upplåtelseform: Bostadsrätt.

Kontaktpersoner. Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan. I översiktsplanen beskriver kommunen sin syn på hur den fysiska miljön ska utvecklas på lång sikt.

översiktsplan för GöteborG del 1 - Trafikverket

Kartor, ritningar och fastigheter; Allmänna barnbördshuset, namnregister 1891-1912. Sök i mantalslängden för Stockholms stad med ett namnregister.

Översiktsplan stockholm karta

sMap

Översiktsplan stockholm karta

Beställ gratis tryckta kartor för hemleverans.

Stockholms översiktsplan, utställningshandling På uppdrag av Stockholms stad, stadsbyggnadskontoret Utförande konsult WSP Sverige AB/WSP Samhällsbyggnad Författare Oskar Wallgren, uppdragsansvarig Johanna Gordon Andrea Utas Mari Ferring Anders Bondemark Layout och illustration Filippa Andersson Foto WSP Sverige AB om inget annat anges Tryck Detta är en översiktsplan. Översiktsplanen omfattar hela kommunen och redovisar grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den bebyggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till lokala och allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses. KS 163-2013 Översiktsplan . Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 § 67, laga kraft 2016-10-20 . f oto: Hans Bergh-Nilsson, Karlskoga kommun 2008 Läs aktualitetsförklaring av översiktsplan 2016. Interaktiv översiktsplan med kartor – iÖP.
Nordic nomadic ‎– worldwide skyline

Miljöbedömning och konsekvensbeskrivning. Granskningsyttrande från Länsstyrelsen i Västerbotten. Översikt av intressen i översiktsplanen - karta. Fördjupning av Vännäs och Vännäsby - karta. Utlåtande inför antagande. Tematiskt tillägg för vindkraft På grund av det kraftiga snöovädret i Stockholm kommer vi inte att kunna hålla dialogmöte i Tensta på torsdag den 10 november. Invigningen och dialogmötet om samrådet om Stockholms nya översiktsplan har flyttats till fredag den 11 november.

Vad är en översiktsplan? Att läsa en digital översiktsplan; Process och dialog vid framtagandet; Ladda ned dokument, kartor och illustrationer; Medverkande personer; Tillgänglighetsredogörelse; Vision & strategi 1.0 Vision och utgångspunkter; 1.1 Övergripande strategier för utveckling; 1.2 Strukturbild för utveckling Kartorna är otydliga, om det är medvetet för att medge större handlingsfrihet eller ej vet inte vi. Men en översiktsplan ska, för att kunna godkännas, ha kartor som inte ger upphov till tolkningsproblem. Vi har bara detaljstuderat vad som gäller nationalstadsparken och därvid funnit att gränserna för I översiktsplanens karta redovisas det huvudnätet för kollektivtrafik, i vilket majoriteten av kollektivtrafikresandet kan ske år 2040. Huvudnätet består dels av de gator som kommer trafikeras av kapacitetsstark stads- och regionbusstrafik, men även av persontrafik på järnväg.
Konferenscentrum wallenberg medicinaregatan 20a göteborg

Översiktsplan stockholm karta

Sollentunas översiktsplan. Redaktörsarbete, analyser och kartor. Översiktlig karta och planens struktur. Sollentunas förutsättningar har förändrats. Översiktsplanen är kommunens övergripande dokument för fysisk planering.

Översiktsplanen är ett av kommunens grunddokument för att bygga det nya Täby. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen utgår ifrån Täbys vision, som syftar till att utveckla Täby till en stark del av Stockholmsregionen.
Lediga jobb underskoterska region skane

para number 5
samtalsledare tips
se masters
ny lvu lagstiftning
kontrollansvariga
iglobal university

Skövde kommun

Kom och träffa stadsplanerare och politiker Här finns information om din bostad så som bygglov, kartor och mätningstjänster, inomhusmiljö, värmepumpar och bostadsanpassningar vid funktionsnedsättning. Bygga, bo och leva hållbart - Stockholms stad Kolla STORGATAN, Stockholm färdplan. Hitta företagsprofiler med kontaktuppgifter, telefonnumre, öppettider och mer på Cylex. Översiktsplan och situationsplan över Järnvågsplatsen. 1728 - Stockholmskällan. Stäng.

Översiktsplan 2016 - Östhammars kommun

Stadsbyggnadskontoret. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den fysiska planeringen i Stockholms stad. Kontoret arbetar med översiktlig planering och detaljplaner, bygglov, stadsmätning, fastighetsbildning samt bostadsanpassning. Bromma flygplats, påbörjan av översiktligt planarbete (pdf, 225 kB, nytt fönster) Liljeholmen 1_1 och Stubinen 2, förslag till detaljplan för del av fastigheterna, 2018-14587 (pdf, 223 kB, nytt fönster), Liljeholmen. Översiktsplanen är ett av kommunens grunddokument för att bygga det nya Täby. Enligt Plan- och bygglagen (2010:900) 3 kap ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan.

Översiktsplan 2030 ligger till grund för den framtida stadsutvecklingen i Solna. Den ska ge inspiration, vägledning och vara ett stöd i arbetet med att möta de utmaningar som finns i en växande stad som Solna i expanderande Stockholmsregionen. Länsstyrelsen samordnar de planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram som stöd till kommunens planläggning. Underlagen finns till för att säkerställa att riksintressen och andra statliga intressen tillgodoses i den fysiska planeringen. Skönhetsrådet behandlar även bygglovsärenden som stadsbyggnadskontoret respektive stadsdelsförvaltningarna sänt på remiss. Rådet har möjlighet att ta upp ärenden som väckts av privatpersoner och kan initiera och driva egna ärenden. Yttranden 2021 Konsthallen 15 (Hasselbacken), förslag till detaljplan, 2018-00710 (pdf, 300 kB, nytt fönster), Djurgården Norra Djurgården 1:1 Stockholm ska vara en stad för alla med täta och sammanhållna stadsmiljöer och där bebyggelse och grönstruktur samspelar och ger förutsätt-ningar för goda livsmiljöer.