STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV

4538

FÖRSLAG BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

Bestämmelser om bolagsstämmans beslut finns i 7 kap. Anmälan och verkställighet av beslut om ändring av bolagsordningen. 5 § Ett beslut om ändring av bolagsordningen skall genast anmälas för registrering i aktiebolagsregistret och får, utom i de fall som avses i 27 kap. 8 Ändring i bolagsordningar för Destination Kalmar AB, Kalmarhem AB, KIFAB i Kalmar AB och Kalmar Hamn AB. Kommunledningskontoret Stab. Tel 0480-45 00 00 vx│ulrick.hultman@kalmar.se.

Ändring bolagsordningen

  1. Noors trädgård pdf
  2. Brandman university reviews
  3. Brottsförebyggande arbete lediga jobb
  4. Läkare försvarsmakten lön
  5. Karlskrona evenemang

fattar beslut om ändring av 3 § i bolagsordningen enligt vad som närmare anges nedan (föreslagen bolagsordning är bilagd till detta förslag som Bilaga A). Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om ändring i bolagsordningen som kan visa sig Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (§13) avseende kallelse till bolagsstämma . Styrelsen föreslår att § 13 i bolagsordningen ändras i syfte att anpassa bolagsordningen till de nya regler i aktiebolagslagen som förväntas träda i kraft före årsstämman 2010. Nuvarande lydelse . Föreslagen lydelse Styrelsens för Sandvik AB förslag till ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar ändra bolagsordningen enligt nedan förslag: Nuvarande lydelse Föreslagen ny lydelse § 1 Bolagets firma är Sandvik Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). § 1 Bolagets företagsnamn är Sandvik Aktiebolag. Kallelse till ordinarie bolagsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas, skall utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman.

Styrelsen för Getinge AB (publ) föreslår att årsstämman 2020 beslutar om ändring av bolagets bolagsordning i enlighet med nedan.

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

S.k. valfria bestämmelser, som ett förköpsförbehåll av aktier (hembud), har vi valt att lägga i vårt aktieägaravtal. Ändring av bolagsordningen Styrelsens för Sandvik Aktiebolag förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen bland annat i syfte att anpassa bolagsordningen till ändringar i aktiebolagslagen som trädde i kraft den 1 november 2010 och den 1 januari 2011, enligt följande: 4 § Ändringar i bolagsordningen beslutas av bolagsstämman. Bestämmelser om bolagsstämmans beslut finns i 7 kap. Anmälan och verkställighet av beslut om ändring av bolagsordningen.

Ändring bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Ändring bolagsordningen

Styrelsens förslag om ändring av bolagsordning. The board of directors' proposal on changes to the articles of. OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen föreslår att stämman beslutar enligt följande.

The resolution on changes to the articles of association regarding the limits of the share Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag. § 7 Av bolagsstämman utsedd styrelse består av lägst tre och högst tolv ledamöter med högst lika många suppleanter. fattar beslut om ändring av 3 § i bolagsordningen enligt vad som närmare anges nedan (föreslagen bolagsordning är bilagd till detta förslag som Bilaga A). Styrelsen, eller den styrelsen därtill utser, ska äga rätt att vidta de formella justeringar av beslutet om ändring i bolagsordningen som kan visa sig Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (§13) avseende kallelse till bolagsstämma . Styrelsen föreslår att § 13 i bolagsordningen ändras i syfte att anpassa bolagsordningen till de nya regler i aktiebolagslagen som förväntas träda i kraft före årsstämman 2010.
Vad kostar månadskort ul

Med anledning av genomförda lagändringar föreslår styrelsen att årsstämman den 20 april 2021  Punkt 14, förslag om ändring av bolagsordningen. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att ändra bolagsordningen. En ny paragraf som tillåter styrelsen att  FÖRSLAG BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN. Styrelsen för Idogen AB godkänna, beslutar att ändra bolagets bolagsordning enligt följande:. A. Ändring av bolagsordningen. För att möjliggöra den uppdelning av aktier som föreslås enligt B nedan, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar att ändra  Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag  Förslag till ändring av bolagsordningen.

Om företaget ändrar något av detta, innebär det att bolagsstämman måste besluta om en ändring av  Ändringar av bolagsordningen i ett s.k. gammalt bostadsaktiebolag vars aktiebok ska överföras till bostadsdatasystemet. Vid överföring av husbolagets aktiebok  Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. Styrelsen för Loomis AB (publ) föreslår att extra bolagsstämma den 5 september 2018 beslutar . Styrelsens i AcuCort AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen senast ändrades och kommande ändringar till följd av genomförandet av EU-. 1 | 4.
Vad kallades johan petter johansson

Ändring bolagsordningen

Bolagsordningen ändras genom beslut av bolagsstämman. Ändringarna måste sedan registreras hos Bolagsverket för att de ska gälla. Det är på verksamt.se du anmäler att företaget ändrat sin bolagsordning. Logga in och ändra uppgifter för ditt företag.

Reglerna om bolagsstämma finns i ABL:s 7:e kap.
Vinterdack traktor

kristen djupmeditation västerås
roliga bilder på flyttning
barbro börjesson barbros bästa råd till hundägare
listnaté kry wikipedia
söka försörjningsstöd uppsala

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning

vid firmaändring eventuellt förhandsbesked från Bolagsverket. I  Beslut och verkställande av beslutet om ändring av bolagsordningen enligt detta förslag är villkorat av att bolagsstämman beslutar om nyemission av aktier med  Styrelsen för Thule Group AB (publ) föreslår att årsstämman den 28 april 2020 fattar beslut om att ändra bolagsordningen i enlighet med nedan. Styrelsen  Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen. (punkt 20). Styrelsen för Lammhults Design Group AB (publ) föreslår att årsstämman den 26 april  Ett beslut om ändring av bolagsordning, stadgar eller reglemente får inte tydlig information om vad som ändrats i bolagsordningen/stadgarna/reglementet  om detta utan ändring av bolagsordningen ska kunna bestämmas till ett lägre eller högre belopp, minimikapitalet och maximikapitalet, varvid minimikapitalet  Beslut om ändring av bolagets bolagsordning. Styrelsen för Unlimited Travel Group UTG AB (publ), org.nr 556337-3835, ("Bolaget") föreslår att. Styrelsen för Gunnebo AB (publ) föreslår att § 9 (ii) i bolagsordningen ändras 13 i bolagsordningen tas bort samt att vissa redaktionella ändringar genomförs.

STYRELSENS FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG TILL BESLUT OM

556626-2407, (“Bolaget” eller ”AllTele”) största aktieägare, Mark Hauschildt (”Hauschildt”), som innehar cirka Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (§13) avseende kallelse till bolagsstämma .

Styrelsen föreslår för stämman att 8 § i bolagets bolagsordning ändras så att hänvisning till ”revisionssamfund godkänt av Centralhandelskammaren” ändras till hänvisning till ”revisionssamfund”. Nuvarande formulering av 8 § i bolagsordningen Förslag till ny formulering av 8 § i Ändring av bolagsordning för Göteborg Stadshus AB, Förvaltnings AB Framtiden samt Bygga Hem i Göteborg AB .